والدین محترم دبستان درخت دانش

با احترام به استحضار می رساند که برنامه هفتگی دانش آموزان در پنل دانش آموزی در قسمت تکالیف، بر روی سایت دبستان به آدرس www.derakhtdanesh.com قرار گرفت.

باسپاس