درباره ما


درباره مدرسه درخت دانش

موسسه آموزشی نمونه تهران، که ساختار فراگیر دبستان درخت دانش دخترانه و اینک دبستان پسرانه درخت دانش می باشد، با ۳۵ سال خدمت آموزشی گنجینه ارزشمند آموزش و پرورش دانایی محور و دانش آموز مبنا را در تاسیس دبستان های خود به خدمت گرفته است.

علاوه آنکه مدیریت دبستان پسرانه با تخصص در زمینه سخت افزار و نرم افزار از آمریکا، امکان ترکیب دبستان مجازی (دنیای رایانه ای در واقعیت و نه ادعا) و واقعی را فراهم آورده است تا دبستانی شکل گیرد که مصداق واقعی شعار خود باشد.

در باب ما « مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید »

والدین آینده سازان میهن عزیزمان، نیک می دانند که قرن بیست و یکم، قرن دستاوردهای شگرف در زمینه هاست.  به همین دلیل این قرن را قرن دانایی محوری در تمامی ابعاد زندگی خوانده اند. درک این مهم، مسولیت و رسالت نهادهای آموزشی را نه دوچندان که صدچندان ساخته است.

درخت دانش دخترانه و پسرانه، فرزندان عزیز را برای چنین جهانی آماده می سازد. ترکیب برنامه محبوب وزارت آموزش و پرورش با نیازهای آموزش و پرورش قرن ما اولین گام به شمار می رود. با افتخار پذیرای فرزندان عزیز در تمامی مقاطع می باشیم.


دبستان پسرانه

موسسه آموزشی نمونه تهران، که ساختار فراگیر دبستان درخت دانش دخترانه و اینک دبستان پسرانه درخت دانش می باشد، با ۳۵ سال خدمت آموزشی گنجینه ارزشمند آموزش و پرورش دانایی محور و دانش آموز مبنا را در تاسیس دبستان های خود به خدمت گرفته است.